ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Round Plate

Round Plate

White hongin awa ryūsui-te-wari 8-sun sara

 

White hongin awa ryūsui-te-wari 7-sun sara

 

Kuro mingei roku hei 6. 8 Fukazara

 

Siro mingei roku hei 6. 8 Fukazara

 

Awayuki keshō hakata maru shaku sara

 

Koimari hōō kiku-gata 9-sun sara

 

Goku nishiki kinsai hanakago 8-sun sara

 

Koimari hōō 8-sun sara

 

Koimari hōō 7-sun sara

 

Kinrante shōchikubai 7-sun sara

 

Ōgiwari shōchikubai 7-sun sara

 

Oribe sabi tobashi gin 21 cm hira bōru

 

Seihakuji karakusa 10. 0 Kōdaizara

 

Seihakuji karakusa 9. 0 Kōdaizara

 

Seihakuji karakusa 8. 0 Kōdaizara

 

Seihakuji karakusa 7. 0 Kōdaizara

 

Seihakuji karakusa 6. 0 Kōdaizara

 

Seihakuji karakusa 5. 0 Kōdaizara

 

Kiku bori kōdai 6-sun sara

 

2-Gō seihakuji 7. 0 Ten sara

 

pagetop