ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Donburi Bowl

Donburi Bowl

Udon bowl black

 

Udon bowl green

 

Sendan tokusa keiryō 4. 0 Donburi

 

Sendan tokusa keiryō 5. 0 Donburi

 

Ameyū kōdai 4. 8 Donburi

 

Nishoku tokusa kasa-gata 5. 0 Donburi

 

Beni tokusa (shu-sen) 5. 5 Takahama donburi

 

Uchi soto hake asagao gata 6-sun donburi

 

Sometsuke futo karakusa donburi LL

 

Fuchi sabi kiku-wari men donburi aka

 

Fuchi sabi kiku-wari men donburi ao

 

Fuchi sabi kiku-wari hori mon soba donburi

 

Fuchi sabi gosu-sen hori men donburi

 

Seihakua Fuchi-kin kōro-kan hori ko donburi (yōhen-mono)

 

Sagano herushī donburi

 

Jimon karakusa herushī donburi aka

 

Jimon karakusa herushī donburi ao

 

Sometsuke wari kusabana kei 4. 5-Sun donburi

 

Ai sōmon okonomi donburi-dai

 

Yukimi susuki 6. 3 Soba donburi

 

pagetop