ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > New Items

New Items

Crescent moon plate gold color

 

Sometsuke kiku kara kusa kiku gata daen sara

 

Karatsu kairaginaburi mukou zuke

 

Tetsu sagin nuri sen-dan kozuke

 

Tetsu sakin nuri sen-dan kozuke

 

Kī yū kiku kodzuke

 

Pink kiku kodzuke

 

Tanka kuro Kirikabu plate large

 

Tanka kuro Kirikabu plate medium

 

Tanka kuro Kirikabu plate small

 

Shōkin kasuri futatsuki tama kodzuke

 

Shōgin kasuri futatsuki tama kodzuke

 

Ryoku Kin Tokusa kodzuke

 

pagetop