ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Nimono Wan . Lidded Bowl

Nimono Wan . Lidded Bowl

Nishiki rasutā red roppō wari iroiri maru kobutamono

 

Fuchi sabi jimon mini futamono

 

Nanban mini mushi wan

 

Red pearl ran-sen hisago puchi mushi wan aka

 

Tokusa mini mushi wan

 

Irotokusa mushi wan

 

Sometsuke tokusa hisago puchi mushi wan

 

Sometsuke koma suji hisago puchi mushi wan

 

Iro sensuji mini mushi wan

 

Pearl pink yellow tenmon mushi wan-shō

 

Some Nishiki roku tokusa yuzu shiro hime kobutamono

 

Sometsuke sanshoku tokusa hime kobutamono

 

Ninsei yonshoku tokusa futatsuki chinmi

 

Kōsanji mini kobutamono

 

Aoyū Kin hake kobutamono

 

Setsugetsuka kine kashiwan

 

Kinsai shirokobana nimono wan-dai

 

Janome (aka) futatsuki kappu

 

White futatsuki kappu

 

Aiborīdama takara musubi tsumami chōkaku futamono

 

pagetop